23 stycznia 2019

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego

Szanowni Państwo,

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że okręgowe komisje egzaminacyjne – zgodnie z art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) – prowadzą szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szkolenia te będą prowadzone do końca marca 2019 roku.

Egzaminatorem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu – zgodnie z art. 9c ust. 3 ww. ustawy – może zostać osoba, która:

  • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty;
  • posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny;
  • spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);
  • ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności oceniania, egzaminu ósmoklasisty.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprasza zatem do składania do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wniosków, o których mowa w pkt 2 przywołanego wyżej przepisu.