20 lutego 2020

Seminarium Erasmus+ dla Sektora Kształcenia i Szkoleń Zawodowych: „Skills and jobs mismatch”, Skopje, Macedonia

  • Termin wydarzenia: 3 – 6.03.2020 r.
  • Miejsce: Skopje, Macedonia
  • Język roboczy: angielski
  • Termin zgłoszeń: 24 lutego 2020 r.

 

Profil uczestników:

Beneficjenci akcji KA1 i KA2 z sektorów Edukacji Dorosłych i Kształcenia i Szkoleń Zawodowych, interesariusze z branży, przedsiębiorcy i pracodawcy, doradcy zawodowi i inni przedstawiciele (izby handlowe, agencje zatrudnienia, itp.). Seminarium ma stworzyć przestrzeń do dyskusji nt. dotychczasowych praktyk i zainicjować współpracę, której efektem będą konkretne projekty wspierające silniejsze powiązania między interesariuszami z sektora kształcenia, szkolenia i rynku pracy.

Tematyka i cele:

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z innych państw, nawiązanie współpracy i stworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie możliwych rozwiązań by przeciwdziałać niedopasowaniu kompetencji do potrzeb rynku pracy.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dysponuje 10 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia – do 24 lutego 2020 roku: osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego .

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/83cce0a398c4526f12c9dc97ee7b79fe

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.
Proszę zapoznać się z REGULAMINEM.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/skills-and-jobs-mismatch-3-6-03-2020-skopje-macedonia/ .

Pytania dotyczące tego wydarzenia należy kierować do p. Joanny Replin: jreplin@frse.org.pl lub do p. Agaty Hernik-Ślusarczyk: aslusarczyk@frse.org.pl z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.