13 grudnia 2017

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Informacja w sprawie rozliczenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2017 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku – zgodnie z postanowieniami art. 22af ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.).


Zgodnie z zapisem § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 31 marca 2017r., poz. 691) rozliczenie wykorzystania dotacji celowej jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 roku na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 8 i 9 (dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz) do ww. rozporządzenia. Formularze dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce Szkoły i organy prowadzące » Darmowe podręczniki). Ponadto do rozliczenia należy dołączyć załączniki 1 i 2 dotyczące podziału kwoty dotacji celowej podlegającej zwrotowi z rozliczenia oraz załącznik 3 „Informacja dodatkowa roczna” (wzory w załączeniu).


Szczególną uwagę należy zwrócić na:
– wpisywanie wysokości dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. zgodnie z przyznanymi decyzjami
– prawidłowe wpisywanie liczby dzieci i wyliczenie maksymalnej kwoty dotacji celowej należnej w 2017 r.
– wysokość udokumentowanych wydatków poniesionych w 2017 r. nie może przekroczyć maksymalnej kwoty dotacji celowej należnej w danej klasie
– prawidłowe wyliczenie 1% w zakresie obsługi zadania (np. jeśli 1% po wyliczeniu wynosi 3,348 to po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy wpisujemy 3,34)
– kwota dotacji celowej podlegająca zwrotowi powinna być zgodna z dokonanymi przelewami (w terminach do 07.09.2017 r. oraz do 31.01.2018 r.).

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej należy przekazać w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice oraz w wersji elektronicznej na adres: podreczniki@poczta.kuratorium.katowice.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2018 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Justyną Haładus, pod nr tel. 32 606 30 32.


Załączniki: