14 grudnia 2019

Raport „Strategia Umiejętności OECD: Polska”

Pozytywny obraz działań na rzecz polskiej edukacji w raporcie OECD.

Raport OECD opublikowany 11 grudnia 2019 r. to przekrojowa diagnoza stanu rozwiązań dotyczących mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności, a także szereg rekomendacji opartych na dobrych praktykach zdiagnozowanych w innych państwach.

Kluczowe wnioski wynikające z niego to:

  • stworzenie możliwości dla lepszej współpracy przedsiębiorców z systemem edukacji,
  • rozwijanie w Polsce mechanizmów potwierdzania kwalifikacji w postaci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • dostrzeżenie projektów związanych z rozwojem umiejętności osób dorosłych i programów zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej.

Wnioski i rekomendacje płynące z raportu OECD wskazują na pozytywny odbiór wprowadzonych reform, potwierdzając słuszność realizowanych w Polsce kierunków polityki edukacyjnej. Praca nad raportem rozpoczęła się w październiku 2018 r., OECD współpracowała z wieloma ministerstwami i agencjami rządowymi oraz z ponad 50 organizacjami reprezentującymi interesariuszy.

Przedmiotem raportu są cztery obszary priorytetowe na rzecz poprawy osiągnięć Polski w zakresie umiejętności, wskazane przez OECD we współpracy z polskim rządem:

  • Zwiększenie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy,
  • Wspieranie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych,
  • Wzmocnienie wykorzystania umiejętności w polskich przedsiębiorstwach,
  • Wzmocnienie zarządzania systemem umiejętności w Polsce.

Rekomendacje zostały wypracowane w ścisłej współpracy z polskimi interesariuszami, którzy uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez OECD we współpracy z MEN i Instytutem Badań Edukacyjnych. Dostarczają one cennych informacji na temat rozwiązań w obszarze rozwoju umiejętności. Więcej informacji w Komunikacie MEN i w Streszczeniu raportu.