16 stycznia 2019

Projekty Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2019

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.


Centrum wspiera i finansuje programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku od 13 do 26 lat.

Tematyka projektów obowiązująca w tej edycji:

  1. Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach.
  2. Media we współczesnym świecie – czwarta władza relacjonuje, interpretuje, kreuje rzeczywistość?
  3. rocznica wybuchu II wojny światowej – czy potrafimy wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości?
  4. Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do zwierząt. Jak traktujemy zwierzęta: podmiotowo czy przedmiotowo?
  5. To coś więcej niż hobby, to pasja! Na ile współczesny świat umożliwia nam samorealizację.

Środki finansowe z dotacji celowej Centrum mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów, wynagrodzenie pośrednika językowego i przewodnika, koszty biletów wstępu do instytucji kultury, koszty transportu lokalnego, koszty ubezpieczenia i opłaty wizowe.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wniosek należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie: wymianamlodziezy.cprdip.pl, a następnie wygenerowany dokument PDF należy przesłać na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Biuro Badań i Projektów, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy. Kopię wniosku (zeskanowana wersja wniosku dostarczonego pocztą tradycyjną wraz z wymaganymi podpisami i pieczątkami) z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Centrum: smigielski@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”.

Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.


Szczegółowe informacje, wnioski dostępne są na stronie internetowej: cprdip.pl