15 listopada 2018

Projekt „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

Polska Izba Motoryzacji realizuje, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej: diagnostyka i mechanika pojazdowa oraz blacharstwo i lakiernictwo samochodowe. Grupą docelową projektu są szkoły i pośrednio uczniowie szkół zawodowych oraz instytucje rynku pracy z branży motoryzacyjnej.

W ramach projektu (01.09.2018 – 29.02.2020 r.) zaplanowano do realizacji trzy zadania:

  • Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej;
  • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych oraz zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego wraz z opracowaniem matrycy dostosowującej treści programów praktycznej nauki zawodu do narzędzi ich weryfikacji w zakresie realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych;
  • Opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Organizatorzy zapraszają do współpracy:

  • Szkoły kształcące w zawodach w branży motoryzacyjnej – celem przeprowadzenia pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w II semestrze roku szkolnego 2018/2019
  • Nauczycieli szkół kształcących w zawodach oraz przedstawicieli pracodawców do wzięcia udziału w rekrutacji (do 7.11.2018 r.) na stanowiska:
  • autor modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, dla 2 grup zawodowych (6 zawodów po 2 osoby) w branży motoryzacyjnej; spotkanie wyłonionych autorów zaplanowano na 17.11.2018 r.
  • autor zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, dla 2 grup zawodowych (6 zawodów po 2 osoby); spotkanie wyłonionych autorów zaplanowano na 17.11.2018 r.
  • autor raportu z monitorowania przebiegu pilotażu wersji wstępnej modelowego programu praktycznej nauki zawodu (16 osób, po jednej z województwa).

Autorzy mają zaplanowane wynagrodzenie za swą pracę oraz w ramach spotkań – zagwarantowane noclegi, zwrot kosztów podróży i wyżywienie. Spotkania odbywać się będą w Warszawie. Więcej o obowiązkach związanych z pełnieniem funkcji autora w poszczególnych ogłoszeniach rekrutacyjnych na stronie projektu pim.pl

Mamy nadzieję na aktywne zaangażowanie w ramach projektu przedstawicieli szkół kształcących w zawodach branży motoryzacyjnej, pracodawców oraz innych osób, którym bliska jest potrzeba działania na rzecz poprawy jakości kształcenia i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży motoryzacyjnej. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy.

W okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano przeprowadzenie pilotażu Modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, a w okresie maj, czerwiec 2019 r. – także Zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego.

Oczekujemy, że w okresie pilotażu, w ramach współpracy będziemy mogli zgromadzić uwagi i opinie dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu w Państwa szkole. Jednocześnie planujemy powołanie koordynatorów, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu pilotażu modelowego programu w szkołach danego województwa oraz opracowanie na podstawie zebranych uwag raportu z monitorowania. Opracowane raporty oraz uwagi rekomendacje ze spotkań ekspertów i autorów będą podstawą do wypracowania rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.

W następnych etapach projektu zostanie opracowane narzędzie do monitorowania jakości kształcenia zawodowego, które również zostanie przekazane szkołom kształcącym w zawodach branży motoryzacyjnej celem wdrożenia do praktyki szkolnej.

Mamy nadzieję, że efektem zaplanowanych w projekcie działań będzie znaczące podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej.

Z góry serdecznie dziękuję za zaangażowanie w proponowanych formach i wyrażam nadzieję na owocną współpracę.

W załączeniu Polska Izba Motoryzacji przesyła formularz Deklaracja współpracy szkoły z Polską Izbą Motoryzacji.

Z poważaniem
Roman Kantorski
Prezes Polskiej Izby Motoryzacji


Kontakt: Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13, Warszawa, tel. 22 845 01 40, sekretariat@pim.org.pl