19 marca 2020

Program „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe. Przy ocenie wniosków preferowane są projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020 r.

Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się na stronie internetowej:

https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu .