11 października 2019

Program Fulbright Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków do programu Fulbright Specialist http://fulbright.edu.pl/specialist/ na goszczenie amerykańskich specjalistów w Polsce.

Dziedziny naukowe objęte programem:

amerykanistyka, antropologia, archeologia, administracja publiczna, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja, ekonomia, fizyka, informatyka, kształcenie inżynierów, nauka biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Kto może ubiegać się o wizytę specjalisty?

Uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN, międzynarodowe instytuty naukowe, placówki oświatowe, instytucje rządowe, kulturalne i medyczne oraz rządowe, pozarządowe organizacje badawcze w Polsce.

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej / pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych.

Koszty: Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży krajowych związanych z pobytem specjalisty.

Czas trwania stypendium:  14-42 dni kalendarzowych

Termin przesyłania wniosków zgłoszeniowych: do 12 listopada 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: 6-8 tygodni po zakończeniu naboru wniosków zgłoszeniowych

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  1. Wysłanie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej (w formacie Word) do 12 listopada 2019 r. na adres:

paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

Wniosek do pobrania stąd: https://fulbright.edu.pl/specialist/

  1. Wysłanie wydrukowanego i podpisanego przez władze instytucji goszczącej SKANU wniosku zgłoszeniowego do 12 listopada 2019 r. na adres

paulina.kubylis@fulbright.edu.pl<mailto:paulina.kubylis@fulbright.edu.pl Wniosek może zostać podpisany przez: kierownika, dyrektora, rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, kanclerza, skarbnika, sekretarza itp.

  1. Złożenie przez amerykańskiego kandydata aplikacji do systemu Roster https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/application-specialists za pośrednictwem World Learning, zgodnie z aktualnymi wymogami programu Fulbright Specialist Program dostępnymi na stronie Fulbright Specialist Program https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/ administrowanej przez World Learning.