7 listopada 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza szkoły podstawowe do udziału w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.  Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie.

Szkoły, które zarejestrują się do programu do 8 listopada 2019 r., otrzymają nieodpłatnie zestaw nowoczesnych materiałów dydaktycznych, pomocnych w realizacji programu.

Szkoły zainteresowane udziałem w  programie w roku szkolnym 2019/2020 proszone są o dokonanie rejestracji online: www.trzymajforme.pl/start-16

Więcej informacji o programie na stronie www.trzymajforme.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych właściwych terenowo dla rejonu szkoły.