21 sierpnia 2019

Ogólnopolski konkurs „Nauczyciel z POWER-em”

Ogólnopolski konkurs „Nauczyciel z POWER-em” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.


Adresatami konkursu są nauczyciele biorący udział w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014-2018, zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w sektorach edukacja szkolna oraz kształcenie i szkolenia zawodowe. Do konkursu zgłaszać się mogą wszyscy chętni nauczyciele, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności, pozwalające na opracowanie innowacyjnych materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych do codziennej pracy z uczniami.
W ramach konkursu oceniane będą autorskie materiały dydaktyczne np. konspekty i scenariusze zajęć, programy nauczania, itp. wykorzystywane przez nauczycieli w trakcie zajęć lekcyjnych po powrocie z mobilności.

Celem konkursu jest:

  • zaprezentowanie najciekawszych narzędzi, mogących usprawnić pracę nauczycieli w obrębie polskiego systemu edukacji;
  • wskazanie przykładów dobrych praktyk z danego obszaru nauczania;
  • wyłonienie najlepszych wypracowanych materiałów, mogących przyczynić się do tworzenia nowatorskich metod nauczania przez innych nauczycieli;
  • innowacyjne sposoby upowszechniania i utrwalania rezultatów realizowanych projektów.

Udział w Konkursie polega na wypełnieniu formularza i nadesłaniu go z autorskim materiałem dydaktycznym wraz z prezentacją multimedialną lub 5-cio minutowym filmem/klipem, przedstawiającym relację z przeprowadzonej lekcji lub zajęć z wykorzystaniem wytworzonych materiałów, podlegających ocenie w konkursie. Nauczyciele mogą zgłaszać swój udział za zgodą dyrekcji placówki, w postaci pisemnej rekomendacji dyrektora/wicedyrektora na formularzu zgłoszeniowym oraz poprzez złożenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku.

Prace konkursowe można nadsyłać na adres FRSE do 15 października 2019 r. (decydować będzie data wpływu do FRSE). Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej PO WER: www.power.frse.org.pl


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panem Dominikiem Dymowskim, tel. 22 46 31 659, e-mail: ddymowski@frse.org.pl Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie internetowej: www.power.frse.org.pl