7 maja 2020

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia ustawicznego i zawodowego

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia ustawicznego i zawodowego – zmiana rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz .U. z 2020 r. poz. 781) wprowadziło zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.410 ze zm.)

Wprowadzone zmiany umożliwiają:

1. powrót do kształcenia praktycznego w formach pozaszkolnych kształcenia ustawicznego

(kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy spoza podstawy programowej), realizowanych przez szkoły i placówki systemu oświaty, po spełnieniu przez ich organizatorów określonych warunków oraz po uzyskaniu zgody słuchaczy lub uczestników tych kursów, a w przypadku niepełnoletnich słuchaczy lub uczestników – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego,

a) kształcenie to może być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określonych w odrębnych przepisach- stworzenie takiej możliwości może mieć szczególne znaczenie w przypadku podtrzymania uprawnień zawodowych niezbędnych do wykonywania niektórych zawodów. Kształcenie teoretyczne na tych kursach, realizowane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty będzie, tak jak dotychczas, prowadzone zdalnie, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

b) słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie zawodowe w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t. j.), będzie można zaliczyć to doświadczenie lub wolontariat na poczet realizacji kształcenia praktycznego,

2. organizację praktyk zawodowych uczniów szkół policealnych i techników

Rozporządzenie wprowadza rozwiązania zapewniające większą elastyczność w realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych przez uczniów (słuchaczy) szkoły policealnej i uczniów technikum w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

a) praktyki zawodowe tych uczniów będą mogły odbywać się również w formie projektu edukacyjnego (zespołowego lub indywidualnego), realizowanego metodą projektów we współpracy z pracodawcą, a także w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (tzw. firmy symulacyjnej);

b) praktyki zawodowe można zaliczyć również w przypadku, gdy słuchacz szkoły policealnej albo uczeń technikum posiada doświadczenie zawodowe w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu;

c) praktyki zawodowe można zaliczyć także gdy uczeń/słuchacz szkoły zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

Uczniowie (słuchacze) szkół policealnych będą mogli ponadto odbywać praktyki zawodowe u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia– przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Podmiot przyjmujący na praktyki zawodowe powinien zapewnić prowadzenie tych praktyk z uwzględnieniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określonych w odrębnych przepisach.