26 czerwca 2020

Nabór wniosków na wizyty przygotowawcze programu Edukacja finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach MF EOG 2014-2021 oraz NMF 2014-2021

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie oraz wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej, Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

O programie

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Partnerzy Programu

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

 

Działania programowe

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Jednocześnie preferowane będą działania komplementarne z wcześniej podjętymi inicjatywami – zarówno w ramach Programu, jak i tymi realizowanymi z innych źródeł.

Nabory

W Programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów:

 1. Profesjonalny rozwój kadry
 2. Mobilność w szkolnictwie wyższym
 3. Współpraca instytucjonalna –  kształcenie zawodowe
 4. Współpraca instytucjonalna

W celu nawiązania bądź rozwinięcia współpracy i/lub przygotowania wspólnego projektu możliwe jest również odbycie wizyty przygotowawczej przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych w instytucjach z Państw-Darczyńców (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).

Informacje dotyczące aktualnie trwających, a także planowanych i zakończonych naborów znajdują się w zakładce Nabory.

Współpraca bilateralna

Ważnym elementem obecnej edycji MF EOG pozostaje wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez budowanie partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W związku z tym Operator podejmuje działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców. Informacje na ten temat będą na bieżąco publikowane w zakładce Aktualności i Wydarzenia. Partnerów można również szukać przy użyciu narzędzia, którego opis znajduje się w zakładce Wyszukiwanie partnerów. Ponadto, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, będzie możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie wspomnianych powyżej wizyt przygotowawczych, które powinny przyczynić się do późniejszego złożenia wspólnego wniosku w ramach działań programowych.

Budżet Programu

Całkowity budżet Programu Edukacja wynosi ponad 23 mln €, z czego 20 mln € pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy.

 

Nabór wniosków na wizyty przygotowawcze finansowane z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach MF EOG 2014-2021 oraz NMF 2014-2021
Nabór trwa od 26 lutego 2020 roku do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż 30.12.2020

NABÓR WNIOSKÓW
26.02.2020 r. – do wyczerpania puli dostępnych środków, nie później niż 30.12.2020r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja
ogłasza Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) na lata 2014-2021 to źródła bezzwrotnej pomocy dla Polski pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Ważnym elementem ww. Mechanizmów Finansowych jest wzmacnianie relacji dwustronnych z Państwami-Darczyńcami, m.in. poprzez wspólną realizację projektów z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

 1. Uprawnione działania

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych na realizację inicjatywy Wizyty przygotowawcze.
Są to krótkie wizyty przedstawicieli polskich instytucji edukacyjnych do podmiotów z Państw Darczyńców, mające na celu:
• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami z Polski i z Państw – Darczyńców,
• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu, w ramach komponentów Programu Edukacja:
o Profesjonalny rozwój kadry
o Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni,
o Współpraca Instytucjonalna – kształcenie zawodowe (VET),
o Współpraca Instytucjonalna (z wyłączeniem sektora VET).

 1. Kwalifikowalni Wnioskodawcy

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania Wizyty przygotowawcze uprawnione są polskie podmioty prawne zainteresowane późniejszą realizacją projektu we współpracy z instytucją z co najmniej jednego z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu w ramach Programu Edukacja.. Uczestnikiem indywidualnym Wizyty Przygotowawczej może być osoba zatrudniona (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie w instytucji wnioskującej, która odbywa wizytę i realizuje zadania przedstawione we wniosku w imieniu wnioskującej instytucji. Wnioskodawca musi potwierdzić, że obecnie prowadzi działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej). Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 m-cy i prowadzić nieprzerwanie ww. działalność, licząc do dnia składania wniosku.

Dla wnioskodawcy polskiego wymagana jest Instytucja Przyjmująca z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.
Uprawnione instytucje przyjmujące z Państw-Darczyńców powinny być zgodne z poniższym katalogiem:
• podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie Państw-Darczyńców,
• instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem
o współpracy z Liechtensteinem,
• szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.

 1. Czas trwania projektu oraz liczba uczestników

Czas trwania inicjatywy wynosi do 6 miesięcy, natomiast czas trwania jednej wizyty wynosi od 1 do 5 dni roboczych oraz maksymalnie do dwóch dni przeznaczonych na podróż.
W jednej Wizycie Przygotowawczej uczestniczyć może maksymalnie 3 osoby z instytucji. We wniosku aplikacyjnym Wnioskodawca może zaplanować jedną Wizytę przygotowawczą, do jednej Instytucji Przyjmującej.

 1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita dostępna wysokość środków przeznaczona do rozdystrybuowania pomiędzy Beneficjentów (środki z MF EOG i NMF na lata 2014-2021) w ramach tego naboru wniosków wynosi:150 000 EUR

Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej jest udzielone w następującej proporcji: 50,85% finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i 49,15% finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

 1. Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie projektów otrzymane w ramach Programu pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.
Wnioskodawcom będącym przedsiębiorcami przyznawane będzie dofinansowanie zgodnie z pomocą de minimis na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013.

 1. Obowiązujący kurs wymiany EUR

Budżet projektu składa się z kosztów wyrażonych w EUR:
• jednostkowe stawki ryczałtowe, zgodnie z załącznikiem do Przewodnika dla wnioskodawców,
• koszty rzeczywiste. Wnioskodawca powinien oszacować koszty rzeczywiste w EUR. Na potrzeby przygotowania wniosku do przeliczenia szacowanych kwot z PLN na EUR należy użyć miesięcznego kursu obrachunkowego Komisji Europejskiej z miesiąca ogłoszenia naboru, który wynosi:EUR 1= 4,2873 PLN. Informacje o kursie przeliczeniowym są regularnie publikowane przez Komisję Europejską pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

 1. Koszty kwalifikowalne

Koszty w formie jednostkowych stawek ryczałtowych:
• podróż uczestników,
• utrzymanie uczestników,
• wsparcie organizacyjne – Instytucja Wysyłająca,
• wsparcie organizacyjne – Instytucja Przyjmująca,
Koszty rzeczywiste:
• wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami.
Koszty związane z udziałem osób towarzyszących wyliczane są przez zastosowanie jednostkowych stawek ryczałtowch.

 1. Procedury wyboru

Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Wyłącznie projekty, które spełnią wszystkie kryteria formalne będą podlegały ocenie merytorycznej. Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Operator Programu.
Rekomendacji projektów do dofinansowania dokonuje Operator Programu Edukacja. Ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania dla projektu podejmuje Zarząd Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na mocy uchwały.

 1. Warunki formalne i kryteria wyboru

Warunki formalne:

 1. Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.
 2. Wobec Wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki określone w:
  1) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 3. Wnioskodawca nie ma wszczętego postępowania układowego lub likwidacyjnego, jego upadłość albo utrata osobowości prawnej nie zostały ogłoszone, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie podlega postępowaniu sądowemu dotyczącemu tych kwestii, ani nie znajduje się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
 4. Osoby działające w imieniu Wnioskodawcy nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z ich działalnością zawodową, za naruszenie etyki zawodowej lub ukarane za poważne wykroczenie zawodowe.
 5. Na Wnioskodawcy (osobach wchodzących w skład jego organów) nie ciąży prawomocny wyrok dotyczący oszustwa, korupcji lub innych niezgodnych z prawem działań skutkujących powstaniem jakiejkolwiek szkody czy zagrożenia.
 6. Wnioskodawca, w przypadku instytucji niepublicznych, posiada zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania inicjatywy.
 7. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Edukacja określonym w Zaproszeniu do składania wniosków
 8. Wnioskodawca od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzi nieprzerwanie działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej), potwierdzoną zapisem w statucie lub w odpowiednim rejestrze.
 9. Instytucja Przyjmująca jest podmiotem uprawnionym w zgodnie z Zaproszeniem do składania wniosków.
 10. Wniosek jest kompletny (wypełniono wszystkie obowiązkowe pola).
 11. Okres realizacji projektu zawiera się w ramach czasowych podanych w Zaproszeniu do składania wniosków.
 12. Polska i angielska wersja streszczenia wniosku zawierają spójne treści.
 13. Wszystkie wymagane dokumenty zostały dołączone do wniosku aplikacyjnego.
  Na etapie oceny projektów warunek formalny określony w pkt. 1-6 weryfikowany będzie na podstawie „Oświadczenia” podpisanego przez reprezentanta prawnego Wnioskodawcy.
  Niespełnienie warunków formalnych, o których mowa w pkt 1-12 będzie skutkowało pozostawianiem wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braków.

Ocena merytoryczna obejmuje następujące punkty:

1) Cel i uzasadnienie zorganizowania Wizyty Przygotowawczej.

2) Harmonogram działań podejmowanych podczas wizyty.

3) Dobór Instytucji Przyjmującej.

Ponadto, ocena merytoryczna obejmie ocenę wnioskowanego budżetu w odniesieniu do proponowanych działań.

 1. System płatności i raportowanie

Środki zostaną przekazane do beneficjenta zgodnie z poniższym schematem:
• Płatność zaliczkowa – w wysokości 80% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

 • Płatność końcowa (płatność bilansująca) – w wysokości 20% całkowitej kwoty dofinansowania zostanie przekazana po zaakceptowaniu Raportu Końcowego.
  Raport końcowy jest przedkładany w ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu projektu. Operator Programu może prosić Beneficjenta o przesłanie wyjaśnień.
 1. Załączniki do wniosku

1) Oświadczenie reprezentanta prawnego Wnioskodawcy (skan)

2) Zaproszenie Instytucji Przyjmującej podpisane przez jej reprezentanta prawnego (skan).

3) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument zawierający informację o reprezentacji prawnej Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy.

4) Aktualny dokument rejestracyjny lub inny dokument potwierdzający zakres działalności Wnioskodawcy za wyjątkiem dokumentów dostępnych elektronicznie w rejestrach publicznych (skan) – jeśli dotyczy

5) Upoważnienie do podpisania wniosku przez osobę inną niż reprezentant prawny (skan) – jeśli dotyczy.

6) Oświadczenie dotyczące wykorzystania środków dofinansowania na cele niegospodarcze (skan).

 1. Dokumenty aplikacyjne

1) Wzór wniosku aplikacyjnego.
2) Instrukcja wypełnienia wniosku aplikacyjnego (w zakresie odpowiadającym wizytom przygotowawczym)
3) Przewodnik dla wnioskodawców.
a. Załącznik 2 – Karta Oceny Formalnej
a. Załącznik 3 – Karta Oceny Merytorycznej
4) Oświadczenie dotyczące wykorzystania środków dofinansowania na cele niegospodarcze (skan).
5) Zaproszenie w formacie pdf.

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin i sposób składania

Data końcowa do złożenia wniosku

30.12.2020

Godzina zakończenia

16:00

Strefa czasowa

UTC+01:00

Wniosek należy składać do Operatora na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą.
Nabór projektów odbywa się w okresie od 26.02.2020 do wyczerpania dostępnej puli środków, nie dłużej niż do 30 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.
Wnioski powinny zostać złożone w systemie on-line dostępnym na stronie online.frse.org.pl. Po zamknięciu naboru, nie będzie możliwe złożenie wniosku za pomocą systemu.

Złóż wniosek

 1. Kontakt z Operatorem Programu

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od 9.00 do 16.00). W przypadku pisemnych zapytań, przekazywanych pocztą tradycyjną bądź elektronicznie, Operator Programu udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zapytania.

FRSE
Program Edukacja

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

tel. +48/22 46 31 650

fax +48/22 46 31 028

edukacja.eog@frse.org.pl
www.education.org.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości:
https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/zasady-zglaszania-nieprawidlowosci/