27 września 2019

Nabór wniosków do Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna procedurę związaną ze składaniem i oceną wniosków na realizację zadań w 2020 roku.

Tekst Informacji na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2020 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu, a także wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/ w zakładce Romowie → Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 → Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2020:

http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/2020/11055,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2020-.html

Celem Programu integracji jest zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów w Polsce poprzez działania w dziedzinie edukacji, aktywizacji zawodowej, ochrony zdrowia oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej. Zadaniem Programu nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie nakreślonych celów. Podstawowym celem Programu jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech wymienionych wyżej dziedzinach. O dofinansowanie zadań w ramach Programu mogą ubiegać się samorządy i jednostki im podlegle oraz organizacje pozarządowe. Program integracji jest finansowany z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej oraz z części 30 budżetu Państwa.

Zgodnie z opracowaną przez MSWiA „Informacją na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2020 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020″, termin składania wniosków do wojewodów na realizację zadań jednostkowych o zasięgu lokalnym dotyczących jednej dziedziny, z Obszaru wsparcia II tzw. Małych grantów został ustalony na dzień 31 października 2019 r.

Wszelkich niezbędnych informacji w powyższych sprawach udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ( nr tel. 32/20-77-351 lub 350 ).