7 kwietnia 2020

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Warszawa,  02 kwietnia 2020 r.

DWST-WSST.356.2828.2020.BK

 

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja), w zakładce Co robimy/ Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”.

Kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uwzględniają propozycje zgłoszone przez reprezentantów organizacji samorządowych. Zostały także uzgodnione z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Pragnę zaznaczyć, iż dofinansowaniem z rezerwy tej części subwencji będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach.

Proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania
z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów wniosków.

Z poważaniem

 

Z upoważnienia

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ