11 kwietnia 2019

Kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

Warszawa, 03 kwietnia 2019 r.

DWST-WSST.356.2817.2019.BK

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałkowie Województw

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja), w zakładce Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019”. 

Kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uwzględniają propozycje zgłoszone przez reprezentantów organizacji samorządowych. Zostały także uzgodnione z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Pragnę zaznaczyć, iż dofinansowaniem z 0,4% rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach. Proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów wniosków.

Z poważaniem
Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJMaciej Kopeć
Podsekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/