17 kwietnia 2018

Konkurs „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.


Celem konkursu jest wspieranie działań resortu wynikających z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) poprzez dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają uczniowie cudzoziemcy, w tym podlegający ochronie międzynarodowej oraz uczniowie należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także projektów na rzecz placówek oświatowo-wychowawczych działających w środowisku lokalnym.

Dofinansowanie uzyskają projekty wspomagające podjęcie nauki w publicznych szkołach przez uczniów z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności poprzez przygotowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych, organizację intensywnych kursów wakacyjnych języka polskiego dla uczniów podlegających ochronie międzynarodowej, projekty na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Polsce. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego. Zadania mogą być realizowane do 15 grudnia 2018 r.

Miejsce składania ofert:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 11 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert