8 listopada 2019

Kolejna możliwość uzyskania Odznaki Szkoła eTwinning 2020-2021

Wystartowała kolejna runda aplikacji o Odznakę Szkoły eTwinning!

 

Szkoły eTwinning to placówki innowacyjne i kreatywne, które uznają znaczenie i wartości eTwinning i włączają je do polityki edukacyjnej, praktyk i rozwoju zawodowego w swoich szkołach.

Za pośrednictwem odznaki Szkoła eTwinning Krajowe Biuro eTwinning pragnie uznać i docenić udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, ale całych szkół, w których zespoły nauczycieli i dyrekcja współpracują ze sobą.

 

Status Szkoły eTwinning opiera się na koncepcji podróży rozwojowej, obejmującej elementy, które można obiektywnie ocenić. To nie konkurs, ale raczej postęp – przejście z jednego poziomu na kolejny.

Kompasem wszystkich Szkół eTwinning jest Misja Szkół eTwinning.

 

Jakie są korzyści z odznaki Szkoła eTwinning ?

Szkoły eTwinning:

Pracownicy i dyrektorzy odznaczonych szkół zachęcani są do udziału w dedykowanych programach doskonalenia zawodowego, a także mogą uczestniczyć w działaniach grupy eTwinning, dzieląc się dobrymi praktykami, współpracować i uczestniczyć w określonych warsztatach online.

 

W jaki sposób szkoła może otrzymać odznakę „Szkoła eTwinning”?

Proces uzyskania odznaki Szkoła eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

To automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

 • Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat;
 • W szkole pracuje przynajmniej dwoje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning;
 • Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.

Jeśli szkoła spełnia powyższe wymagania, wszyscy zarejestrowani eTwinnerzy z tej szkoły otrzymają wiadomość email z zaproszeniem do wypełnienia formularza ewaluacyjnego, dostępnego bezpośrednio na ich profilach na  eTwinning Live.

Etap drugi

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz samooceny w imieniu szkoły.

Formularz samooceny opiera się na 4 filarach eTwinning:

 • Wiedza na temat programu eTwinning i świadomość znaczenia eBezpieczeństwa na poziomie szkoły;
 • realizacja programu eTwinning w odniesieniu do praktyk nauczania i uczenia się, interdyscyplinarnych metod pedagogicznych i pracy metodą projektów;
 • realizacja programu eTwinning i strategiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych członków kadry;
 • realizacja programu eTwinning pod kątem strategicznego rozwoju szkoły.

 

Jak wnioskować?

 • Zarówno dyrekcja szkoły, jak i nauczyciele realizujący działania eTwinning powinni być zaangażowani w przygotowanie wniosku;
 • Wnioskodawca musi odpowiedzieć na wszystkie pytania i spełnić wszystkie wymogi (patrz poniżej) wyszczególnione w formularzu wniosku;
 • Pola dotyczące członków, projektów, doskonalenia zawodowego i wydarzeń zostały wstępnie wypełnione danymi będącymi w posiadaniu eTwinning: wnioskodawcy muszą sprawdzić, czy wpisane informacje są poprawne;
 • Należy załadować wymagane dokumenty i linki związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz uwzględnieniem programu eTwinning w polityce szkoły;
 • Należy załadować wniosek podpisany przez dyrektora szkoły i złożyć go w wymaganym terminie;
 • Złożony wniosek zostanie zbadany przez Krajowe Biuro eTwinning, które może  skontaktować się z wnioskodawcami i zażądać dalszych informacji.

 

Wskazówki:

 • Każda szkoła powinna zdecydować, kto złoży wiosek za pośrednictwem eTwinning Live. Każda szkoła może złożyć tylko jeden wniosek;
 • Formularz nie musi zostać wypełniony w całości podczas jednej sesji. Może zostać zapisany jako wersja robocza. Po wypełnieniu formularza w całości należy nacisnąć przycisk Wyślij;
 • Jeśli nie wszystkie wymogi zostały spełnione, szkoły mogą uzupełnić braki przed terminem składania wniosków (na przykład, zaangażować dodatkowych nauczycieli w realizację projektów lub doskonalenie zawodowe).

 

WYMOGI DOTYCZĄCE ETAPU 2

Przed złożeniem wniosku, wnioskodawcy muszą zapewnić dowody spełniania wszystkich poniższych wymogów.

 • Szkoła musi wykazać się działaniami, które potwierdzają posiadanie przez nauczycieli/uczniów wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z Internetu;
 • Szkoła musi wykazać, że aktywnie współpracuje z grupą (3 lub więcej) nauczycieli zarejestrowanych jako realizujący działania w ramach programu eTwinning;
 • Szkoła musi wykazać, że przynajmniej 2 projekty są realizowane z różnymi grupami uczniów;
 • Szkoła musi wykazać, że dwoje nauczycieli ze szkoły zaangażowanych w program eTwinning uczestniczyło w jednym lub większej liczbie wydarzeń eTwinning mających miejsce w roku, w którym szkoła składa wniosek;
 • Szkoła musi publicznie wykazać swoje formalne zaangażowanie w program eTwinning. Na przykład, szkoła może zamieścić opis działań realizowanych przez nią w ramach eTwinning na swojej stronie internetowej lub wymienić działania w ramach eTwinning w innych materiałach informacyjnych szkoły, w dokumencie określającym politykę szkoły lub w broszurze.

 

Ostateczny termin na wypełnienie wniosku to 07.02.2020 r.

Lista nagrodzonych szkół eTwinning za rok szkolny 2020-2021 zostanie opublikowana pod koniec marca lub na początku kwietnia 2020 r.