27 listopada 2020

Informacja dla szkół nt. korzyści zatrudniania asystentów międzykulturowych i asystentów edukacji romskiej

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), która w październiku 2019 r. zainicjowała powstanie ogólnopolskiej Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, zwróciła się do naszej instytucji o upowszechnianie informacji nt. zatrudniania osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (asystentek i asystentów międzykulturowych) oraz asystentek i asystentów edukacji romskiej.

Informacje dotyczą szkół i placówek, w których uczą się uczniowie cudzoziemcy, z doświadczeniem migracji oraz uczniowie pochodzenia romskiego.

Celem działania Fundacji jest zachęcenie do podejmowania działań, które sprawią, że szkołom w Polsce łatwiej będzie zatrudniać asystentów w liczbie i skali adekwatnej do realnych potrzeb – tak, aby jak najwięcej społeczności szkolnych mogło skorzystać z ich wsparcia.

W załączonym dokumencie przedstawiamy:

  1. Korzyści związane z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.
  2. Wyzwania, trudności i potrzeby związane z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.
  3. Wnioski  i rekomendacje dla organów prowadzących szkoły.

Dodatkowo prezentujemy informacje nt. obowiązków asystentów edukacji romskiej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kontaktem z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej – FRS w Warszawie, podjemy kontakt: skrytka pocztowa 381, 00-950 Warszawa 1, www.ffrs.org.pl; +48 (0) 574 682 244,

e-mail: akozakoszczak@ffrs.org.pl,

FB: http://www.facebook.com/FundacjaNaRzeczRoznorodnosciSpolecznej,
YT: http://www.youtube.com/NarracjeMigrantow .

Podstawa prawna zatrudniania asystentów międzykulturowych i asystentów edukacji romskiej:

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 165 ust. 8: Osoby, o których mowa w ust. 7 osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki –  mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę  władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela sie nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2017, poz. 1627), art. 12 ust. 2: W przedszkolu i szkole publicznej można zatrudnić, w charakterze pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej. Asystent edukacji romskiej udziela dzieciom i młodzieży pochodzenia romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym, a także współdziała z ich rodzicami oraz z przedszkolem lub szkołą.

Załączniki:

Korzyści z pracy asystentów, wyzwania i rekomendacje

Obowiązki asystentów edukacji romskiej