8 sierpnia 2019

Informacja dla organizatorów kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – zmiana przepisów

Szanowni Państwo

Organizatorzy kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że od 1 września 2019 roku obowiązywać będą nowe przepisy  dotyczące organizowania kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Minister Edukacji Narodowej w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) określił ramowy program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Nowe rozporządzenie ma na celu, między innymi, ujednolicenie wymagań w zakresie przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godzin, w tym: zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godzin, umiejętności dydaktyczne – 8 godzin. Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej. W rozporządzeniu określono także dokumentację jaką zobowiązany jest prowadzić organizator kursu oraz zakres informacji, które musi zawierać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu opracowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do wskazanego wyżej rozporządzenia wymaga zatwierdzenia przez kuratora oświaty.

Organizatorzy z obszaru województwa śląskiego, którzy od 1 września 2019 roku zamierzają prowadzić kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, powinni przedłożyć Śląskiemu Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia program kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu opracowany zgodnie z nowymi przepisami.

Szczegółowe informacje dotyczące zatwierdzenia przez Śląskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zawiera karta informacyjna nr 11, która będzie opublikowana na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Załatwianie spraw / Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw.

Załączniki