26 października 2020

Aktywna tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – zasady składania wniosków – edycja 2020

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty przekazuje poniżej informacje dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” –edycja 2020.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020–2024.

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł,
z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Beneficjenci Programu w 2020 roku:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego
  w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;

Wymaganiem podstawowym dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do Programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Harmonogram Programu w roku 2020:

 • szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
 • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.;
 • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
 • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Kwota wsparcia finansowego.

 • szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, z tym, że szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, oraz szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży, które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, dla których docelowe finansowanie w odniesieniu do tych szkół zostało przewidziane w latach 2021-2024 – w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł. Dotyczy to następujących kategorii sprzętu i pomocy dydaktycznych:
 1. a) tablicy interaktywnej:

– tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym,

– tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego,

 1. c) projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 2. d) głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, lub
 3. e) interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, wnioskujących o udział w Programie, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Wzory wniosku o udział w Programie oraz wniosku o wsparcie finansowe z programu rządowego „Aktywna tablica” wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi wprowadzania w życie programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – Prawo i legislacja), a także przekazane szkołom i organom prowadzącym w skierowanych do nich pismach.

Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Zasady składania wniosków w 2020 roku:

 1. Dyrektor szkoły w terminie do 27 października 2020r. występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie.
 2. Organ prowadzący weryfikuje wnioski szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych we wnioskach.
 3. Organ prowadzący występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 w terminie do 29 października 2020r. Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie oraz oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie.
 4. Wniosek organu prowadzącego o udział w Programie, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 5. Organy prowadzące nie będące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku zbiorczego załączają kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 6. Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”,
 • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica”,
 • Decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
 • Uwaga: Wniosek organu prowadzącego wraz z wnioskami szkół i zbiorczym zestawieniem szkół wnioskujących o wsparcie (zestawienie zbiorcze – również w wersji elektronicznej edytowalnej, w formacie Excel) należy przesłać na adres mailowy: aktywnatablica@poczta.kuratorium.katowice.pl
 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent (art. 46 ustawy o samorządzie gminnym);
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu (art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym);
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl oraz w załącznikach.

Załączniki

Wniosek dyrektora szkoły 23.10.2020
Data: 2020-10-26, rozmiar: 121 KB
Wniosek organu prowadzącego 23.10.2020
Data: 2020-10-26, rozmiar: 73 KB
Zestawienie zbiorcze dla organów prow_AT_2020
Data: 2020-10-26, rozmiar: 33 KB
O świadczenie
Data: 2020-10-27, rozmiar: 24 KB