10 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach

Technikum nr 8 w Katowicach jest publiczną szkołą kształcącą na kierunkach które są nie tylko ciekawe i rozwojowe, ale również zapewniające dobrze płatną pracę po ukończeniu szkoły, gdyż zapotrzebowanie na fachowców w tych dziedzinach wciąż rośnie.

Prowadzi kształcenie w następujących zawodach:

 • technik telekomunikacji,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik urządzeń dźwigowych,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Nabór w tych zawodach prowadzony jest do klasy cywilnej oraz mundurowej (wojskowej lub policyjnej).

Technik telekomunikacji

Telekomunikacja to dziedzina techniki i nauki zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Technik telekomunikacji montuje, uruchamia i konserwuje urządzenia radiokomunikacyjne, radiolokacyjne, telewizyjne, telekomunikacyjne i radiofoniczne w celu zapewnienia ciągłości ich pracy i zachowania parametrów transmisji sygnałów oraz zajmuje się kontrolą jakości urządzeń w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, projektujących wymienione urządzenia, posługuje się narzędziami monterskimi i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową.

Zadania zawodowe technika telekomunikacji:

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych,
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń telekomunikacyjnych,
 • montaż, uruchamianie, testowanie i konserwacja układów elektronicznych oraz urządzeń stosowanych w telekomunikacji,
 • przeprowadzanie kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, uruchamiania i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych,
 • obsługiwanie i konserwowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych,
 • prowadzenie działalności marketingowej w zakresie usług telekomunikacyjnych,
 • eksploatowanie systemów komutacyjnych, teletransmisyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych, zasilających i klimatyzacyjnych stosowanych w telekomunikacji,
 • organizowanie stanowisk pracy własnej i podległych pracowników przy produkcji urządzeń telekomunikacyjnych.

Technik telekomunikacji znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach telekomunikacji,
 • zakładach wykonujących montaż sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • zakładach wytwórczych sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji,
 • placówkach badawczo-rozwojowych i projektów w telekomunikacji,
 • instytucjach i zakładach posiadających własne sieci oraz systemy łączności,
 • zakładach handlu i napraw sprzętu telekomunikacyjnego,
 • placówkach inspekcji i kontroli urządzeń telekomunikacyjnych.

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach technicznych np. Politechnice Śląskiej lub pracują w firmach branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki.

Program nauki w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także wykorzystania biomasy oraz zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie, a także elementy polityki energetycznej w Polsce.

Uczniowie uzyskują również wiedzę w zakresie analogowych i cyfrowych systemów pomiarowych, numerycznych systemów sterowania i regulacji oraz wykorzystywania technik komputerowych w projektowaniu i eksploatacji urządzeń energetycznych.

Absolwenci znający najnowsze osiągnięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowania prawne w tym obszarze będą przygotowani do wykonywania zadań w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej.

Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i obecna konieczność stosowania wynikająca z systematycznego wzrostu cen paliw oraz rosnącej świadomości w zakresie niezbędnej ochrony środowiska naturalnego.

W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, co przemawia za kształceniem na tym kierunku. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia w tej specjalności.

Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują naukę na uczelniach technicznych np. Politechnice Śląskiej lub pracują w firmach montujących urządzenia energetyki odnawialnej.

Technik urządzeń dźwigowych

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku. Nabór do tej klasy – podobnie jak na inne kierunki – odbywa się do klasy cywilnej i mundurowej (wojskowej lub policyjnej).

Windy – urządzenia dźwigowe – są wokół nas – w blokach, instytucjach galeriach handlowych. Dotychczas montażu, naprawy, przeglądu tych istotnych środków transportu podejmowali się ludzie różnych branż – elektrycy, mechanicy i inni fachowcy. Na rynku pracy poszukiwani są jednak specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw. Stąd stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

Podczas kształcenia uczniowie są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania urządzeń dźwigowych;
 • oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
 • dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
 • organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Kształcenia opiera się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

Nasza szkoła nawiązała współpracę z firmą Liftbud – czołową firmą zajmującą się produkcją oraz konserwacją urządzeń dźwigowych. Dzięki tej współpracy uruchomimy wkrótce nowoczesną pracownię urządzeń dźwigowych, nasi uczniowie będą mieli zapewnione praktyki miesięczne w firmie Liftbud natomiast najlepsi absolwenci mogą liczyć na interesującą pracę w tej firmie!

Mamy również podpisane porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów – czołową instytucją zrzeszającą najważniejsze firmy branży dźwigowej w kraju!

Nasza szkoła jest świetnie przygotowana do wprowadzenia nowego zawodu technik urządzeń dźwigowych. Posiadamy odpowiednio wyposażone pracownie dydaktyczne zarówno do prowadzenia zajęć w ramach podstaw kształcenia w zawodzie, jak również do kształcenia zawodowego.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w 2014 roku w związku z prężnym rozwojem branży zajmującej się produkcją i usługami w zakresie klimatyzacji. Technik chłodnictwa i klimatyzacji zdobywa kwalifikacje do instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie. Nabywa umiejętności w zakresie montażu i instalacji sprężarek, termostatów, agregatów i izolacji termicznych. Potrafi programować urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne oraz montować połączenia, układy hydrauliczne i pneumatyczne, zespoły i mechanizmy urządzeń chłodniczych, klimatyzatory lub systemy klimatyzacyjne. Zdobywa umiejętności dopasowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą,
 • własnych firmach działających w tej branży.

Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 1. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice

tel. 32 258 83 14

http://tech8katowice.pl/