10 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie-Będuszu, to znana w regionie szkoła jako Technikum w Będuszu. Od 52 lat kształci kadry dla gospodarki żywnościowej oraz w zawodach ekonomiczno-administracyjnych. W roku szkolnym 2018/19 planowane jest otwarcie w technikum klas w zawodach: technik agrobiznesu, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu i technik spedytor.

TECHNIK AGROBIZNESU – specjalizacja – agroturystyka i produkcja zdrowej żywności

Współczesne zainteresowanie zdrowym stylem życia stwarza szerokie możliwości rozwoju dla gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, które oferują naturalną, ekologiczną żywność. Jeżeli jesteś zainteresowany zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania naturalnych surowców spożywczych i produkcją zdrowej żywności to kierunek idealny dla Ciebie! Technikum agrobiznesu to bardzo ciekawy i niezwykle atrakcyjny kierunek kształcenia łączący płaszczyzny o charakterze rolniczym, ekonomiczno-produkcyjnym, finansowo-rachunkowym oraz techniczno-biurowym.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe:

– Prowadzenie produkcji rolniczej,

– Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Dodatkowo jako absolwent szkoły możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Atuty naszych absolwentów na rynku pracy:

 • zdobędziesz maturę i jednocześnie przyszłościowy zawód technika agrobiznesu
 • uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedziczenie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej,
 • nawiążesz kontakty z partnerami zagranicznymi, które mogą zaowocować możliwością zatrudnienia.

Podczas kształcenia na kierunku technik agrobiznesu zostaniesz przygotowany do:

 • planowania, organizowania i prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w branży rolniczej i spożywczej,
 • diagnozowania opłacalności planowanej i prowadzonej działalności gospodarczej,
 • planowania i organizowania przetwórstwa żywności,
 • prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych w małych firmach,
 • opracowania i stosowania efektywnych strategii marketingowych,
 • praktycznego stosowania prawa pracy i prawa gospodarczego w działalności gospodarczej,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych,
 • sprawnego posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym.

Realizacja podstawy programowej odbywa się nie tylko na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych, ale także podczas wycieczek zawodowych, na targach i wystawach branżowych, na warsztatach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz na praktycznych zajęciach szkoleniowych w zaprzyjaźnionych gospodarstwach rolnych.

W czasie nauki zdobędziesz atrakcyjną na rynku specjalizację ,,Agroturystyka i produkcja zdrowej żywności”, która umożliwia przygotowanie się do prowadzenia i zarządzania firmą agroturystyczną oraz pozyskiwania zdrowej żywności.

Po ukończeniu szkoły możesz:

Kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych, prowadzić własną firmę handlową lub usługową, prowadzić własne gospodarstwo rolne lub podjąć pracę: w urzędach administracji samorządowej, w firmach branży rolniczej zajmujących się:

 • produkcją rolniczą,
 • przetwórstwem i produkcją spożywczą,
 • sprzedażą i marketingiem produktów rolnych i spożywczych,
 • doradztwem i sprzedażą produktów ochrony roślin,
 • doradztwem i sprzedażą sprzętu rolniczego,
 • usługami finansowymi rynku rolnego.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI – z elementami dietetyki i zdrowego żywienia

Jeżeli jesteś pasjonatem zdrowego odżywania się, interesuje Cię smaczne, wartościowe i jednocześnie efektowne przygotowywanie potraw, to kierunek stworzony dla Ciebie! Na pewno lubicie jeść – dzięki tej szkole możecie doskonalić umiejętności wyboru tego, co jecie i także pomóc innym zdrowo się odżywiać!

Technik technologii żywności to kierunek dla osób, które interesują się zarówno sztuką kulinarną, jak i tajnikami prowadzenia działalności przetwórstwa żywności oraz gastronomicznej. Uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania i oceny żywności pod względem jakościowym. Nabywa umiejętności sporządzania potraw zgodnie z zasadami dietetyki i zdrowego żywienia. Absolwent szkoły zna zagadnienia związane z technologią żywienia, organizacją produkcji żywności, potrafi sprawnie zarządzać i komunikować się z zespołem.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe:

Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Nauczymy Cię:

 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wyrobów spożywczych,
 • opracowywać nowe receptury, instrukcje technologiczne, normy produktów spożywczych,
 • organizować i nadzorować proces wytwarzania produktów żywnościowych,
 • analizować produkty spożywcze pod względem zawartości składników pokarmowych,
 • kontrolować jakość surowców i gotowych produktów,
 • prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej produkcji,
 • podstaw dietetyki i zdrowego odżywiania,
 • uczestniczyć w badaniach i próbach przy wdrażaniu na rynek nowych artykułów spożywczych.

Realizacja podstawy programowej odbywa się nie tylko na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych w szkole i zakładach przetwórstwa żywności, ale także podczas wycieczek zawodowych, na targach i wystawach branżowych, na warsztatach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.

W czasie nauki zdobędziesz atrakcyjną na rynku specjalizację ,,dietetykę i zdrowe odżywianie”.

Na absolwentów Technikum nr 2 kształcącego w zawodzie technik technologii żywności czekają atrakcyjne miejsca pracy:

 • w laboratoriach w przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach przetwórstwa spożywczego, wytwórniach napojów i wód mineralnych,
 • w hotelach, sanatoriach i szpitalach,
 • w pracowniach analitycznych,
 • hurtowniach spożywczych,
 • we własnych firmach, które otworzysz.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Człowiek od dawna kształtuje środowisko przyrodnicze, czyli dokonuje w nim zmian. Fachowcy z tej branży m.in. zakładają trawniki, przeprowadzają: nawadnianie, zadrzewianie, rekultywację terenów – podejmują wszelkie działania, które mogą służyć gospodarczemu wykorzystaniu ekosystemów i przywróceniu im funkcji ekologicznej. Dbają o wygląd terenów zielonych w miastach, przy drogach i w parkach.

Technik architektury krajobrazu to ciekawy i atrakcyjny kierunek kształcenia dla osób, którym leży na sercu ochrona lasów i parków, wody i powietrza oraz chcą upiększać otaczający nas krajobraz. Jeśli chcesz mieć wpływ na to, jak funkcjonuje i jak wygląda środowisko, w otoczeniu, którego żyjemy, to zawód wymarzony dla Ciebie!

Technik architektury krajobrazu w szczególności przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; wykonuje kompozycje florystyczne; nadzoruje podległych pracowników.

W trakcie nauki zdobędziesz dwie kwalifikacje zawodowe:

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Atuty naszych absolwentów na rynku pracy:

 • zdobędziesz maturę i jednocześnie przyszłościowy zawód technika architektury krajobrazu,
 • uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedziczenie oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej,
 • nawiążesz kontakty z partnerami zagranicznymi, które mogą zaowocować możliwością zatrudnienia.

Podczas kształcenia na kierunku technik architektury krajobrazu zostaniesz przygotowany do:

 • planowania, projektowania i urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich,
 • zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów,
 • posługiwania się dokumentacją projektową realizacji i konserwacji terenów zieleni,
 • przygotowywania terenów do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych,
 • wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do planowanych nasadzeń,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych: wyznaczania drzew do karczowania i ścinania itp.
 • opieki nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej,
 • pielęgnowania parków i starodrzewu,
 • budowy obiektów małej architektury, tj. chodniki, ścieżki, place zabaw, altany itd.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • firmach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji samorządowej m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.,
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, parkach krajobrazowych,
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych, cmentarzach komunalnych,
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
 • w szkolnictwie zawodowym po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK SPEDYTOR

Jeśli lubisz pracę urozmaiconą, masz zdolności organizacyjne, nie sprawia Ci kłopotu załatwianie różnych spraw, planowanie i organizowanie, posiadasz umiejętności negocjacyjne, łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, lubisz samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji – możesz odnaleźć się w zawodzie technika spedytora. Branża transportowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie.

Spedytor zawodowo i za wynagrodzeniem podejmuje się wysłania lub odbioru przesyłki oraz wykonania innych czynności związanych z jej przewozem.

W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy oraz intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, celem zapewnienia optymalnego wykorzystania środka transportu na całej trasie przewozu. Podstawowym narzędziem pracy spedytora jest komputer, telefon oraz faks.

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje zawodowe

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Atuty naszych absolwentów na rynku pracy:

 • zdobędziesz maturę i jednocześnie przyszłościowy zawód technika spedytora,
 • nawiążesz kontakty z partnerami zagranicznymi, które mogą zaowocować możliwością zatrudnienia.

PODSTAWOWE CELE KSZTAŁCENIA:

Absolwent naszego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami,
 • monitorowania przebiegu procesu transportowego,
 • kalkulowania cen i dokumentowania realizacji procesów transportowych,
 • prowadzenia korespondencji i negocjacji.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • przedsiębiorstwach spedycyjnych i transportowych, np. agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,
 • agencjach celnych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • przedsiębiorstwach transportu drogowego, kolejowego lotniczego,
 • w centrach logistycznych i magazynowych, hurtowniach, składach materiałów,
 • działach logistycznych przedsiębiorstw,
 • prowadzenia własnej firmy transportowej.

Transport i spedycja należą do dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Technicy spedytorzy należą do grupy poszukiwanych pracowników.

 

Więcej informacji o szkole uzyskasz na stronie internetowej www.zs2bedusz.pl

Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie

 1. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków

tel. 34 313 81