10 kwietnia 2018

Poznaj nasze zawody w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie

W Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie można się kształcić w wielu zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik logistyk, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk

Technik budownictwa

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, przejść podziemnych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Praca: Przedsiębiorstwa budowlane, wytwórnie prefabrykatów, laboratoria, państwowy nadzór budowlany, administracje budynków, biura projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej.

Dla zawodu technik budownictwa wyodrębniono następujące kwalifikacje:

BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Nauka przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym odbywa się w niedawno wybudowanej hali. Pracownia budownictwa wyposażona jest w niezbędne materiały, sprzęt, elektronarzędzia i narzędzia budowlane. W ramach zajęć uczniowie uczą się murowania, tynkowania itp.

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców naszego powiatu i poza nim, oraz w ramach programów unijnych u pracodawców zagranicznych.

Technik ekonomista

Organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).

Praca: Wszystkie podmioty gospodarcze bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, banki, zakłady budżetowe, własna działalność gospodarcza, konsulting.

Dla zawodu technik ekonomista wyodrębniono następujące kwalifikacje:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

Szkoła kształcąca w zawodzie technik ekonomista wyposaża absolwenta w: wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności podmiotu gospodarczego, działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, umiejętności zastosowania komputera w rachunkowości, posługiwania się nowoczesnym sprzętem technicznym,    umiejętność posługiwania się aktami prawnymi związanymi ze zmianami w przepisach podatkowych i ubezpieczeniowych, poznanie organizacji przedsiębiorstwa, umiejętność korzystania z różnych źródeł prawa oraz rozwiązywania prostych i podstawowych problemów prawnych

Nauka przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym odbywa się w pracowni ekonomicznej wyposażonej w odpowiedni sprzęt komputerowy. Uczniowie praktyczne umiejętności zdobywają na programie dla małych i średnich firm – systemy do obsługi sprzedaży, księgowości, finansów, kadr i płac, zarządzania relacjami z klientami, aplikacje do prowadzenia e-sklepu czy fakturowania online, – INSERT, oraz programie PŁATNIK.

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców naszego powiatu i poza nim, mają one na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole

Technik logistyk

Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Praca: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Dla zawodu technik ekonomista wyodrębniono następujące kwalifikacje:

AU.22 Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców naszego powiatu i poza nim.

Klasy w zawodzie technik logistyk są klasami mundurowymi i biorą udział w różnego rodzaju zawodach i obozach sprawnościowych.

Technik mechatronik

Mechatronicy stanowią grupę „zawodów przyszłości”. Zawód ten łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Do przykładowych urządzeń mechanicznych należą, między innymi: układy i urządzenia automatyki, obrabiarki sterowane numerycznie, układy i urządzenia elektroniki i automatyki samochodowej, aparatura medyczna. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.

Praca: W dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji; w rolnictwie i leśnictwie, przemyśle spożywczym, energetyce i energoelektronice, przemyśle medycznym, lotnictwie, żegludze, usługach – wszędzie tam, gdzie jest praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej. Może także pracować w zakładach naprawczych sprzętu AGD, zabawek dziecięcych itp.

Dla zawodu technik mechatronik wyodrębniono następujące kwalifikacje:

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Nauka przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym odbywa się w pracowniach wyposażonych w nowoczesne stanowiska do montażu urządzeń mechatronicznych, programowania sterowników PLC, drukarki 3D, obrabiarkę CNC.

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców naszego powiatu oraz w ramach programów unijnych i u pracodawców zagranicznych w Niemczech i Włoszech.

Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego – wyposażenie w odpowiednie stanowiska, sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiają przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Technik usług fryzjerskich

Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Fryzjer dba również o wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały, śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środków fryzjersko-kosmetycznych, korzysta z technik komputerowych. W zawodzie niezbędne są spostrzegawczość i podzielność uwagi, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, wrażliwość estetyczna precyzja i poczucie odpowiedzialności w pracy, dobra kondycja fizyczna, sprawność manualna wykonywania pełnego zakresu usług fryzjerskich.

Praca: Zdobycie tytułu technika usług fryzjerskich umożliwia otwarcie własnego zakładu fryzjerskiego lub pracę w zakładach i salonach fryzjerskich.

Dla zawodu technik usług fryzjerskich wyodrębniono następujące kwalifikacje:

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.26 Projektowanie fryzur

Nauka przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym odbywa się w pracowni fryzjerskiej wyposażonej w nowoczesne stanowiska, pomoce dydaktyczne, materiały i sprzęt fryzjerski.

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców naszego powiatu i poza nim. Uczniowie technikum usług fryzjerskich wyjeżdżają na praktyki zawodowe do Włoch.

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i zespołów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych, reguluje i sprawdza działanie pojazdów jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych oraz urządzeń ślusarskich i monterskich, przyjmuje do naprawy samochody i zespoły samochodowe, wystawia protokół przyjęcia, dokonuje rozpoznania odnośnie przyczyn wad i uszkodzeń poszczególnych układów zespołów i mechanizmów, likwiduje usterki w zespołach i układach samochodu w ramach napraw bieżących i okresowych, zabezpiecza antykorozyjnie podwozia i nadwozia samochodu, wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego, dba o czystość miejsca pracy i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., dokonuje rozliczeń kosztów usługowo – naprawczych oraz sprawdza jakość wykonywanych prac podczas jazd próbnych.

Praca: Zdobycie tytułu technika pojazdów samochodowych umożliwia otwarcie własnego zakładu lub pracę między innymi w zakładach i warsztatach mechaniki samochodowej, stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych pojazdów samochodowych, sklepach motoryzacyjnych i salonach sprzedaży samochodów.

Dla zawodu technik pojazdów samochodowych wyodrębniono następujące kwalifikacje:

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Uczniowie mają zagwarantowany bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B. Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców naszego powiatu oraz w ramach programów unijnych i u pracodawców zagranicznych w Niemczech i Włoszech.

Klasy technikum pojazdów samochodowych są klasami mundurowymi i biorą udział w różnego rodzaju zawodach i obozach sprawnościowych.

Technik elektryk

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Praca: Zakłady produkcyjne, serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny. Obecnie na rynku pracy występują duże braki fachowców tej profesji.

Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Nauka przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym odbywa się w pracowniach wyposażonych w nowoczesne stanowiska do montażu instalacji elektrycznych, sprzęt diagnostyczno-pomiarowy, pomoce dydaktyczne.

Praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców naszego powiatu i poza nim.

Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego – wyposażenie w odpowiednie stanowiska, sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiają przeprowadzenie części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zespół Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie

  1. E. Kwiatkowskiego 18, 42-300 Myszków

tel. 34 313 28 40

http://www.zs1kwiatkowski.com