9 października 2018

Poznaj nasze zawody w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej

W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej kształcimy fachowców!!! Każdy ma prawo do marzeń, własnej wizji swojej kariery, ale przede wszystkim prawo do dokonywania wyborów. Aby osiągnąć sukces, trzeba wybrać szkołę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i wykonywać zawód dający satysfakcję.


Wykorzystując ponad stuletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym oraz nowoczesne technologie, dokładamy wszelkich starań, aby nasza szkoła stwarzała młodzieży szanse na realizację pasji i dobry start na rynku pracy. Edukujemy zgodnie z ideą dualnego systemu kształcenia zawodowego – równolegle w szkole oraz w wybranym zakładzie pracy. Dlatego kształcimy we wszystkich zawodach, dla których możemy zorganizować zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach spełniających wymogi współczesnego rynku lub ośrodkach doskonalenia zawodowego. Dwutorowe kształcenie zawodowe odbywa się w klasach wielozawodowych lub w przypadku większej liczby uczniów kształcących się w tym samym zawodzie w klasach profilowanych.

Uczniowie wybierający zawody mechaniczne, czyli mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, monter maszyn i urządzeń mechanicznych oraz fryzjer teoretyczne kształcenie zawodowe mają na terenie szkoły w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Natomiast praktyczną naukę zawodu odbywają w sąsiadującym z nami Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego lub u pracodawców na podstawie umowy z młodocianym pracownikiem o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W pozostałych zawodach teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się w każdej klasie na miesięcznych kursach w różnych ośrodkach doskonalenia zawodowego (większość w Rudzie Śląskiej), zaś zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców na podstawie umowy z młodocianym pracownikiem o pracę w celu przygotowania zawodowego. Taki uczeń ma status pracownika młodocianego, otrzymuje wynagrodzenie i już pracuje na własną emeryturę.

Po trzyletnim okresie nauki uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie organizowanego przez OKE lub do egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej. Wszystkie zawody, w których prowadzimy kształcenie zawodowe posiadają tylko jedną wyodrębnioną w danym zawodzie kwalifikację.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia absolwent może podjąć pracę lub kontynuować naukę w branżowej szkole II-go stopnia, gdzie po dwóch latach może przystąpić do egzaminu na tytuł technika i do egzaminu maturalnego, uzyskując tym samym możliwość dalszej nauki na uczelniach wyższych. Może również uczyć się w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – od klasy II.

Treści nauczania w 3-letniej branżowej szkole I stopnia są dostosowane do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców, a szkoła kształci w zawodach, na które istnieje realne zapotrzebowania na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Fryzjer Zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich; pracę oferują zakłady fryzjerskie, firmy prowadzące działalność marketingową, reklamową i promocyjną, produkcja teatralna, telewizyjna.

Operator obrabiarek skrawających – obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie (CNC), przystosowane do obróbki elementów polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im właściwych kształtów, wymiaru i chropowatości, zgodnie z dokumentacją; pracę może znaleźć w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych i innych firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Mechanik-monter maszyn i urządzeń – montuje i obsługuje maszyny i urządzenia; pracę może znaleźć w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych i innych firmach zajmujących się wy­twarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Ślusarz Ślusarze kują, wyklepują sztaby, pręty i bloki żelaza, stali i innych metali w celu wytworzenia lub naprawienia różnego rodzaju urządzeń, narzędzi i innych artykułów; ustawiają dla operatorów obrabiarki skrawające metale lub sterują działaniem obrabiarek; wykonują i naprawiają narzędzia i przyrządy do obróbki metali i przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak też naprawiają sprzęt gospodarstwa domowego, zamki czy rowery; poszukują ich różne przedsiębiorstwa produkcyjne

Mechanik pojazdów samochodowych Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich; praca w warsztatach usługowo – naprawczych.

Mechanik motocyklowy Wykonuje zadania zawodowe związane z obsługą, użytkowaniem, diagnostyką oraz naprawą motocykli, a także z demontażem i montażem motocykli, ich rozruchem, regulacją oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym. Dynamiczny rozwój motoryzacji oraz nowych technologii, wprowadzanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, elektronicznych układów sterujących oraz dodatkowego wyposażenia motocykli powoduje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, obsługą oraz naprawą motocykli.

Blacharz samochodowy Wykonuje prace produkcyjne, remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu samochodowego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych i z napędem mechanicznym, z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych; praca w warsztatach blacharskich i usługowo-naprawczych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi; zatrudnienie w warsztatach usługowo-naprawczych.

Lakiernik Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi; praca w warsztatach usługowo – naprawczych.

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Elektryk Wykonuje prace instalacyjno-montażowe oraz konserwacyjno-naprawcze instalacji zalicznikowej, typowych odbiorników energii jedno- i trójfazowych w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, posługując się narzędziami elektromonterskimi; przeprowadza podstawowe pomiary elektryczne instalacji i urządzeń w celu diagnozowania ich stanu technicznego; fachowców poszukują warsztaty naprawcze, przedsiębiorstwa i firmy produkcyjne i inne.

Murarz-tynkarz Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki); zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach i firmach budowlanych.

Stolarz Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju meble, stolarkę budowlaną oraz galanterię z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych tj. płyt, oklein i innych; pracuje na budowach oraz w rzemieślniczych zakładach stolarskich.

Elektromechanik Elektromechanicy wykonują prace montażowe i demontażowe, instalacyjne, konserwacje i remonty, dokonują pomiarów i odpowiednich regulacji – w zakładach wytwórczych, w docelowych miejscach pracy urządzeń w przypadku dużych jednostek lub u użytkownika czy w punktach usługowych; fachowców zatrudnią zakłady przemysłowe, punkty usługowo-naprawcze, można także prowadzić własną działalność.

Kucharz Przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia; ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną; wydaje przygotowane potrawy dbając o ich estetyczne wykończenie; restauracje, bary, lokale gastronomiczne szukają dobrych kucharzy.

Piekarz Prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa. Piekarz odmierza oraz miesza składniki i wypieka zgodnie z recepturą produkcji: chleby, bułki, rogale i inne wypieki; miejscem pracy są piekarnie produkujące pieczywo.

Cukiernik Wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów; praca w piekarniach ciast i ciastek.

Sprzedawca Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej, obsługuje nabywców bezpośrednio, lub pośrednio; sprzedawców poszukują kioski i targowiska, sklepy, hipermarkety, hurtownie; handel metodą tradycyjną i handel metodą samoobsługową, preselekcja.

Krawiec Wykonuje usługi krawieckie: wyroby odzieżowe oraz prace związane z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych; wykonuje odzież na zamówienie klienta; dokonuje drobnych napraw maszyn i urządzeń krawieckich oraz je konserwuje; pracuje indywidualnie lub w zespole, ponosi odpowiedzialność za jakość wyrobu, jego zgodność z zamówieniem klienta, a także za estetyczne wykonanie.

Magazynier logistyk Praca odbywa się głównie w halach magazynowych handlowych i przemysłowych. Do zadań magazyniera logistyka należy kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczanie go w magazynie, dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji towaru, przechowywanie i jego zabezpieczanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP, utrzymywanie porządku w pomieszczeniach magazynowych; fachowców zatrudnią magazyny, centra logistyczne, terminale kontenerowe, centra dystrybucyjne, firmy produkcyjne oraz handlowe i usługowe

Kształcimy także w innych zawodach – blacharz, cieśla, fotograf, kamieniarz, kominiarz, obuwnik, tapicer, wędliniarz i inne zgodnie z klasyfikacją zawodów.

NASZE ATUTY:

 • wysokie wyniki uczniów na egzaminach zawodowych;
 • przygotowanie do konkursów zawodowych miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich (Olimpiada Wiedzy Motoryzacyjnej, Olimpiada Techniki Samochodowej, Miejski Konkurs Fryzjerski „Young Stylist”, Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski, Ogólnopolski Konkurs Fryzjerstwa i inne);
 • sukcesy w konkursach zawodowych z branży fryzjerskiej, mechanicznej i samochodowej
 • zwycięstwa na zawodach sportowych;
 • sąsiedztwo CKPiDZ i kursy pozwalające zdobyć dodatkowe uprawnienia i certyfikaty zawodowe;
 • nowocześnie wyposażone pracownie;
 • współpraca z uczelniami wyższymi i prestiżowymi firmami zgodnymi z profilem kształcenia;
 • dogodna lokalizacja;
 • wyjścia i wycieczki przedmiotowe i turystyczne;
 • akcje samorządu uczniowskiego;
 • współpraca z lokalnym środowiskiem (aktywny udział w festynach, zajęcia z przedszkolakami).

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Powstańców Śląskich
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
tel./fax.: (32) 248-76-81
www.zsp1.eu
e-mail: zsp1@zsp1.eu