16 września 2020

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w projekcie POWR.02.15.00-00-2015/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”.

Projekt adresowany jest do szkół realizujących kształcenie w zawodach branży spożywczej, a w szczególności: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów  realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach oraz  opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia w branży spożywczej.

Do udziału w projekcie zaprasza się:

 1. szkoły kształcące w 3 zawodach branży spożywczej:
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik technologii żywności
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

celem przeprowadzenia pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w II semestrze  roku szkolnego 2020/2021,

 1. autorów (nauczycieli szkół kształcących w zawodach) oraz przedstawicieli pracodawców  do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowiska:
 • autor modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego
 • autor zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego oraz narzędzi ich weryfikacji
 • opiekun pilotażu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie
  i opracowanie raportu z przebiegu pilotażu zasad zapewnienia jakości w zawodzie
 • opiekun pilotażu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie
  i opracowanie raportu z przebiegu pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: www.nikidw.edu.pl

Formularz deklaracji udziału szkoły w projekcie (podpisany skan) należy przesłać do 6 października 2020 r. na adres: projekt2.15@nikidw.edu.pl

Załączniki