18 grudnia 2018

Konferencja „Kształcenie branżowe – nowe otwarcie”

12 grudnia w Hotelu „Papuga” w Bielsku-Białej odbyła się, skierowana do dyrektorów szkół i doradców zawodowych, konferencja poświęcona zagadnieniom szkolnictwa zawodowego pt. „Kształcenie branżowe – nowe otwarcie”. Konferencję podzielono na trzy części. W pierwszej, pt. „Nowe otwarcie – nowe rozwiązania w kształceniu branżowym”, Teresa Horst, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu oraz Zbigniew Martyniak, kierownik w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach przybliżyli wybrane zagadnienia, które znalazły się w uchwalonej ustawie z dnia 22 listopada o zmianie ustawy „Prawo oświatowe”, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty i niektórych innych ustaw. W drugiej części: „Kompetencje kluczowe na Tak, szkolnictwo zawodowe dla przemysłu” Elżbieta Modrzewska z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w swojej prelekcji wskazała na dynamicznie zmieniające się wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracobiorców-absolwentów szkół kształcących w zawodzie. Natomiast w trzeciej, Aleksandra Wojciechowska z Instytutu Badań Edukacyjnych, omówiła możliwości, jakie na rynku pracy daje zintegrowany system kwalifikacji (Zintegrowany System Kwalifikacji szansą dla uczniów, szkół i pracodawców).

W trakcie konferencji prelegenci poruszyli m. in zagadnienia dotyczące. organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie, modyfikacji warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół, wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców, umożliwienia szkołom organizacji krótszych form kursowych; wprowadzenia obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodowego jako warunku ukończenia szkoły, możliwości realizacji dodatkowych umiejętności w zawodach w celu zwiększenia szansy na zatrudnienie; wprowadzenia obowiązkowych szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu.