24 kwietnia 2018

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę polegającą na usunięciu szkód powstałych w wyniku awarii instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44

Unieważnienie postępowania

FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1