22 sierpnia 2017

Wyprawka szkolna – korekta danych

Katowice, 21.08.2017 r.
OA-LO.3146.2.4.2017

Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie śląskim

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, Wojewoda Śląski jest zobowiązany zgłosić do Ministerstwa Edukacji Narodowej – ostateczną liczbę dzieci uprawnionych do objęcia programem. W związku z powyższym w przypadku zmiany liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem w stosunku do uczniów wskazanych we Wniosku do Wojewody Śląskiego, należy sporządzić aneks wniosku do Wojewody o przyznanie dotacji wraz z Załącznikiem Nr 1 /liczba uczniów – podana wg stanu po korekcie/.

Uwaga !
Kuratorium Oświaty w Katowicach zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi zapisami Programu dane dotyczące szkół prowadzonych przez starostwa powiatowe, zgłaszają gminy na terenie których znajdują się te szkoły.

Termin złożenia wyżej wymienionych dokumentów – upływa 13 września 2017 r. Informacje należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: planowanie@kuratorium.katowice.pl oraz pocztą na adres Kuratorium Oświaty w Katowicach – brak odpowiedzi oznacza, że podana pierwotnie liczba uczniów nie ulega zmianie.

WICEKURATOR OŚWIATY
mgr Dariusz Domański

Załącznik 1 Tabela Wyprawka Szkolna

Aneks Wniosku do Wojewody 2017

Informacji udziela: Katarzyna Ząbczyńska tel. 32 606 30 32