24 kwietnia 2017

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty

Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrębnych.


Kurator, w imieniu Wojewody Śląskiego, wykonuje na obszarze województwa śląskiego zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm. ), a także realizuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz przepisów odrębnych, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami wskazanymi w ustawie Prawo oświatowe, nad innymi formami wychowywania przedszkolnego, kolegiami pracowników służb społecznych oraz nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach artystycznych, w szkołach rolniczych i w szkołach leśnych, w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych;

2) wydaje decyzje administracyjne i postanowienia w sprawach określonych w:

a) ustawie – Prawo oświatowe,
b) ustawie o systemie oświaty,
c) ustawie – Karta Nauczyciela,
d) przepisach odrębnych;

3) współdziała z radami oświatowymi samorządów terytorialnych;

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.):

a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego
– w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych,
b) w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i skreślenia z listy uczniów,
c) w stosunku do organów prowadzących szkoły lub placówki oświatowe w sprawach o nadanie nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego;

5) realizuje politykę oświatową państwa oraz współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu regionalnej i lokalnej polityki oświatowej;

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody;

7) dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;

8) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;

9) współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie;

10) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

11) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;

12) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych w ustawie,

13) opiniuje arkusze organizacji szkół i placówek wskazanych w ustawie, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;

14) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

15) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej;

16) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych;

17) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności, programów operacyjnych i rządowych o których mowa art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).