24 kwietnia 2017

Informacje ogólne

Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.


1. Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

2. Kuratorium działa na podstawie:

• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
• ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234),
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. roku w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia delegatur (Dz. U. z 2017 r. poz. 473),
• Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Katowicach zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego dnia 4 lipca 2018 r.
• przepisów odrębnych.

3. Śląski Kurator Oświaty zwany dalej “Kuratorem” wykonuje przy pomocy Kuratorium, w imieniu Wojewody Śląskiego zadania i kompetencje w zakresie oświaty.

4. Kuratorium jest aparatem pomocniczym Kuratora zapewniającym realizację zadań.