24 kwietnia 2017

Majątek Kuratorium Oświaty w Katowicach na dzień 31.12.2016r.

Majątek o łącznej wartości:

5.684.282,08

w tym:

– środki trwałe

3.221.694,49

 – pozostałe środki trwałe

 – wartości niematerialne i prawne

2.155.794,99

306.792,60

 

 

Środki trwałe wg klasyfikacji środków trwałych:

3.221.694,49

1

Grunty

800.939,55

2

Budynki i lokale 

1.350.690,00

3

Maszyny i urządzenia

 248.392,78

4

Urządzenia techniczne 

46.967,07

5

Środki transportu

606.047,50

6

Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

168.657,59