2 marca 2018

Informacja o majątku trwałym

Majątek Kuratorium Oświaty w Katowicach wg stanu na dzień 31.12.2017 rok


Majątek o łącznej wartości:                                                                                               5 619 878,89

I.  Środki trwałe w tym:                                                                                                   –  3 230 105,64

1.       Grunty                                                                                                                     –     800 939,55

2.       Budynki i lokale                                                                                                      –   1 350 690,00

3.       Maszyny i urządzenia                                                                                            –      265 906,46

4.       Urządzenia techniczne                                                                                          –        45 087,42

5.       Środki transportu                                                                                                   –      606 047,50

6.       Narzędzia, przyrządy i wyposażenie                                                                     –      161 434,71


II.  Pozostałe środki trwałe:                                                                                             – 2 071 854,07


III.  Wartości niematerialne i prawne:                                                                          –     317 919,18