1 kwietnia 2018

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny cel publiczny dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji i odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243).
 2. Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od jej sposobu utrwalenia (zwłaszcza w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej).
 3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP Kuratorium obejmują:
  1) obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia, terminie pozyskania informacji od Kuratorium Oświaty w Katowicach;
  2) obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  3) inne warunki, które mogą zostać określone przez Kuratorium, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Kuratorium określi wówczas w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 4. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystywanie informacji opublikowanej pierwotnie w serwisie BIP.
 5. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
  1) informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium;
  2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków i opłat;
  3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 6. Wniosek można złożyć drogą pocztową pod adres:
  Kuratorium Oświaty w Katowicach
  40-024 Katowice
  ul. Powstańców 41a
  albo pocztą elektroniczną:
  e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  albo osobiście w delegaturze lub w kancelarii Kuratorium pod w/w adresem w pokoju 6.10.
 7. Wniosek:
  1) musi zawierać informacje, o których mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243);
  2) rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Kuratorium; jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazywaniu informacji oraz o nowym terminie odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 8. Opłaty
  Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Kuratorium Oświaty w Katowicach może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Mogą tu zostać uwzględnione koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania albo przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Opłata kalkulowana jest indywidualnie dla każdego wniosku.
  W przypadku nałożenia opłaty Urząd przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.
 9. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego):
  • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej,
  • tajemnicę przedsiębiorcy,
  • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Kuratorium,
  • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 10. Tryb odwoławczy
  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie może w ciągu 14 dni od otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy lub zawiadomić Kuratorium o przyjęciu oferty.
  Brak powiadomienia Kuratorium o przyjęciu oferty przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  W przypadku otrzymania sprzeciwu Śląski Kurator Oświaty w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), z tym że:
  – przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  – skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.