1 kwietnia 2018

Instrukcja korzystania z BIP


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1330).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14,poz. 67).
4. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 2018 poz.1243).
5. Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Katowicach zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego dnia 4 lipca 2018 r. – OP-DO.110.3.29.2017 z 27.12.2017 r.
6. Zalecenie Śląskiego Kuratora Oświaty nr nr OP-DO.110.3.12.2014 z dnia 4 września 2014 r. z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zasad obiegu informacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Informacje ogólne

1. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie strony www.

2. Na stronie podmiotowej Kuratorium zamieszcza się informacje w zakresie określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1330).


Wyszukiwanie informacji w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ) w szczególności:
– treści merytoryczne, podzielone na odpowiednie działy, których lista tworzy tzw. menu przedmiotowe;
– informacje pozamerytoryczne takie jak: licznik i statystyka odwiedzin, skład redakcji, rejestr zmian oraz instrukcja posługiwania się BIP – informacje te dostępne są na stronie głównej.

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu przedmiotowe  oraz  wyszukiwarka. Dostęp do informacji uzyskujemy albo przez wybranie odpowiedniego działu przy pomocy menu przedmiotowego albo poprzez wpisanie poszukiwanego słowa kluczowego lub całej frazy w polu wyszukiwarki i kliknięcie na przycisku ekranowym „Szukaj”.
W przypadku korzystania z wyszukiwarki po wprowadzeniu słowa/słów kluczowych wyświetlana jest lista dokumentów, w których znajdują się poszukiwane słowa. Aby wyświetlić zawartość wybranego dokumentu, należy kliknąć na wyświetlany tytuł dokumentu.
Jeżeli korzystamy z menu przedmiotowego, to w zależności od rodzaju wybranej informacji, wyświetlana jest zawartość jednego dokumentu bądź lista dokumentów lub ich grup (działów) do wyboru.


Udostępnianie informacji publicznej:

1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016r. poz.1764 z późn.zm.).

2. Kuratorium Oświaty w Katowicach na bieżąco udostępnia informacje poprzez:
1) pisemne i ustne wyjaśnienia;
2) wgląd do dokumentów;
3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym;
4) serwis internetowy;
5) Biuletyn Informacji Publicznej;
7) organizację narad, spotkań, konferencji;
8) stałą wymianę informacji z nadzorowanymi szkołami/ placówkami oraz organami prowadzącymi.

3. Udzielanie informacji publicznej, która nie może być udostępniona niezwłocznie, dokonywane jest w formie pisemnej zgodnie i wymaga złożenia przez żądającego informacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Żądający udostępnienia informacji publicznej może złożyć wniosek korzystając z następującego wzoru: wniosek.

4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, pracownik urzędu powinien powiadomić w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

5. Dostęp do informacji jest bezpłatny, jednak, jeżeli w związku z udostępnieniem informacji należy ponieść dodatkowe koszty wynikające ze wskazanego we wniosku sposobu udostępnienia lub konieczności przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom, po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy o wysokości opłaty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji wydanej zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego z tym, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska, funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

7. Zadania Kuratora wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej realizują wszystkie komórki organizacyjne Kuratorium.

8. Przedstawicielom środków masowego przekazu informacji publicznej dotyczącej Kuratorium udzielają:
1) Śląski Kurator Oświaty;
2) pracownicy uprawnieni na podstawie zakresu czynności do kontaktów z mediami.
9. Pracownicy niewymienieni wyżej udzielają informacji publicznej przedstawicielom środków masowego przekazu wyłącznie na polecenie Śląskiego Kuratora Oświaty lub Wicekuratorów Oświaty.