1 kwietnia 2018

Informacja dla osób niepełnosprawnych


Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Kuratorium Oświaty w Katowicach otrzymają niezbędną pomoc.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych kontaktujących się z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo – Migowego (SJM) oraz komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, stosuje się następujące formy dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie:

  1. przesyłanie wiadomości tekstowych na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a
  2. korzystanie z poczty elektronicznej: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
  3. przesyłanie faksów pod numer tel.: 32 606-30-35
  4. korzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach telefonicznych pod numerem tel. 32 606-30-35, 36
  5. korzystanie z pomocy tłumacza – osoby posługującej się PJM, SJM lub z SKOGN.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, przy czym korzystając z usługi tłumacza, należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia nie później niż 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

W przypadku zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza prosimy o przekazanie następujących danych osoby uprawnionej: zgłoszenie.