Kategoria: Status prawny_koBip

24 kwietnia 2017

Informacje ogólne

Kuratorium Oświaty w Katowicach zwane dalej “Kuratorium” jest państwową jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego.

(więcej…)

24 kwietnia 2017

Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty

Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela oraz przepisach odrębnych.
(więcej…)