Kategoria: Kształcenie integracyjne, specjalne i indywidualne

17 lutego 2020

Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce

-Ta choroba nie przeszkadza mi żyć.  Śpiewam i tańczę, uczę się grać na gitarze. Skończyłam liceum ogólnokształcące i trzy kierunki w szkole policealnej. Chcę pracować. Chcę, żeby wszyscy zobaczyli, że można – mówiła Dominika z zespołem Downa w Katowicach, w czasie spotkania informacyjno-konsultacyjnego zorganizowanego przez MEN i Kuratorium Oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej realizuje – w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej –  projekt „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”.

– Europejska Agencja jest organizacją, która współpracuje z 31 krajami. Możemy mówić o podejściu opartym na wartościach. Różnice między uczniami to coś pozytywnego, to wyzwanie,  a nie problem, to wyzwanie, które może sprawić, że nasze szkoły staną się bardziej elastyczne. Chodzi o to, żeby wdrażać kompetencje społeczne,  aby każdy czuł się częścią społeczności, częścią szkoły, w której się uczy –  mówiła Amanda Watkins z Europejskiej Agencji.

13 lutego 2020 r w CINiB-ie spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, samorządowcy, wizytatorzy,  którzy w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji,  Ministerstwa Edukacji Narodowej dyskutowali na temat  edukacji włączającej w naszym kraju. Przedstawione zostały również Wyzwania i dobre praktyki w regionie w zakresie edukacji włączającej w kontekście rekomendacji sformułowanych w 1 fazie realizacji projektu. Amanda Watkins omówiła projekt założeń zmian legislacyjnych służących podniesieniu jakości edukacji włączającej w Polsce.

Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka podkreślił, jak ważną rolę w edukacji włączającej odgrywają nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi. Wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego powinni stale pracować nad swoimi postawami wobec uczniów z niepełnosprawnością, tak samo jak zmienia się społeczny obraz niepełnosprawności, z segregacyjnej, wykluczającej, na włączającą. Niezwykle istotne są tutaj nie tylko postawy, ale także kompetencje nauczycieli, wszystkich nauczycieli, nie tylko pedagogów specjalnych. – Naszym celem jest podniesienie jakości kształcenia wszystkich dzieci, które wspólnie uczą się w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych, które mają zróżnicowane potrzeby edukacyjne.  Edukacja włączająca to nie jest  edukacja wybranej grupy dzieci z pełnosprawnymi rówieśnikami, tylko edukacja która zapewnia wszystkim dzieciom możliwości rozwoju, wysokie efekty kształcenia i przede wszystkim włączenie społeczne – mówiła radca generalny w MEN Elżbieta Neroj.

W województwie śląskim do przedszkoli, szkół, placówek uczęszcza blisko 28 tys. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na różnego rodzaju niepełnosprawności. Są wśród nich uczniowie niewidomi, niedowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, uczniowie z  niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera. Wielu ma orzeczenia o niepełnosprawnościach sprzężonych. Niektórzy uczęszczają do szkół specjalnych, ale zdecydowana większość uczniów objętych kształceniem specjalnym (ponad 21 tys.) uczy się zgodnie z decyzją rodziców w szkołach ogólnodostępnych, w tym w oddziałach integracyjnych.

– Edukacja włączająca korzystna jest przede wszystkim z tego powodu, że przełamuje pewne bariery, przede wszystkim mentalne. Nasze dzieci chcą być kochane, chcą być akceptowane, chcą chodzić na basen, chcą się bawić z dzieciakami na podwórku, na szkolnym boisku. Czy są to specjalne potrzeby? Nie, takie potrzeby ma każde dziecko. Dzieci niepełnosprawne mają takie same potrzeby, jak inne dzieci, niezależnie od tego, czy mają dysfunkcję ruchową, czy niepełnosprawność intelektualną, czy są pełnosprawne – mówił tato dwunastoletniego Kostka.

Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego cel to zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz włączenie w życie społeczne. Tak rozumiana edukacja jest nastawiona na dostosowanie warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.

 

 

22 listopada 2019

KRUS – elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

KRUS informuje, że na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Umożliwia on wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób, bez konieczności wizyty w jednostce terenowej Kasy. Wniosek elektroniczny zawiera taką samą treść jak wniosek w wersji tradycyjnej.

Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, m.in. numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, proszony jest o podanie numeru telefonu w celu przesłania za pomocą SMS-a kodu autoryzującego, niezbędnego do wysłania wniosku do Kasy.

Do e-Wniosku mogą być załączone dokumenty niezbędne do rozpatrzenia prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Załączniki można przesłać w formatach: pdf, jpg, gif o maksymalnej wielkości 3 MB każdy.

Przy wysłaniu wniosku konieczne będzie podanie kodu autoryzującego przekazanego SMS-em na wskazany przez Wnioskodawcę numer telefonu komórkowego celem potwierdzenia podpisania wniosku.

Złożenie e-Wniosku potwierdzone będzie komunikatem zwrotnym, informującym o nadaniu unikalnego identyfikatora, na który Wnioskodawca będzie mógł powołać się w przypadku kontaktu z Kasą.

Wnioskodawca może skierować elektroniczny wniosek do wybranej przez siebie jednostki terenowej KRUS obsługującej wypłatę jego świadczeń emerytalno-rentowych.

Przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego, odmowa prawa do świadczenia uzupełniającego, zmiana wysokości świadczenia uzupełniającego oraz stwierdzenie ustania prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w drodze decyzji.

Zgodnie z art.  2.  ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

  1. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.
  2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem renty rodzinnej (…), zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 1600 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1622).

Szczegółowe informacje na temat świadczenia

Wniosek do wypełnienia online

3 września 2018

Edukacja włączająca priorytetem działań MEN

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z niepełnosprawnością ma się uczyć ze swoimi rówieśnikami. Szkoła musi mu to zapewnić. To obowiązek dyrektora. Co jest istotne, rodzice mają wpływ na ustalenie procesu edukacyjnego swojego dziecka. Gwarantujemy im to prawem.

(więcej…)

21 sierpnia 2018

VII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych

Fundacja „Wiatrak” w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Tematem tegorocznej edycji są słowa św. Jana Pawła II „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!”.

(więcej…)

24 maja 2018

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością – informacja MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy uczeń z niepełnosprawnością posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie są jego potrzeby, ma prawo do indywidualnych zajęć organizowanych w szkole.

Zajęcia te organizowane są na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1

Aby zorganizować indywidualne zajęcia w szkole dla ucznia z niepełnosprawnością nie jest potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ani orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

27 listopada 2017

Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawa dziecka i ucznia objętego kształceniem specjalnym.

22, 23, 24 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach odbyły się konferencje poświęcone kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Poniżej materiał z konferencji:
Obowiązki dyrektora wobec dziecka i ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego