Założenia projektu

Projekt „Doskonalenie zawodowe pracowników władz regionalnych szansą dla śląskiej oświaty” realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe od 1 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2017 r. Projekt adresowany jest do 22 pracowników merytorycznych naszej instytucji. Partnerami w projekcie są instytucje w Portugalii, Estonii i Wielkiej Brytanii.
Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości edukacji w województwie śląskim poprzez doskonalenie zawodowe – poszerzenie wiedzy i zdobycie praktycznych doświadczeń, rozwinięcie kompetencji zawodowych pracowników merytorycznych, reprezentujących różne jednostki organizacyjne Kuratorium Oświaty w Katowicach. Realizacja projektu umożliwi: wzmocnienie i podniesienie jakości pracy szkół poprzez udzielenie im odpowiedniego wsparcia przez organ nadzoru pedagogicznego, poznanie zasad funkcjonowania i przeprowadzenia ewaluacji i sprawowania nadzoru w innym kraju, poznanie metod analizy wyników sprawowanego nadzoru i ich wykorzystania, poznanie pracy nauczycieli, edukatorów w edukacji uczniów cudzoziemskich i etnicznych, poznanie zasad i metod nawiązywania relacji z rodzicami uczniów cudzoziemskich.
W projekcie zaplanowano wyjazd 10 pracowników do Portugalii, 10 do Estonii – wyjazdy związane z podnoszeniem jakości pracy szkoły i 2 pracowników do Wielkiej Brytanii – tematyka wyjazdu związana z pracą z uczniem wielokulturowym. Realizacja projektu obejmuje następujące fazy: poinformowanie o realizacji projektu; wybór uczestników projektu; udział w działaniach przygotowawczych (kurs języka angielskiego, przygotowanie kulturowe); tygodniowa wizyta w jednym z krajów partnerskich; udział w przygotowaniu rezultatów końcowych projektu; przygotowanie indywidualnych raportów; udział w działaniach upowszechniających i ewaluacji projektu.
Wizyty w krajach partnerskich będą miały charakter job shadowing, czyli obserwacji pracy osób reprezentujących podobne instytucje uzupełnionej o wizyty w szkołach i placówkach, gdzie praca ta będzie prezentowana w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami i uczniami.