W obiektywie

Powrt »

Modzie o pocztkach komunizmu w Polsce – Kto nie pamita historii, skazany jest na jej powtrne przeycie

2011-03-04 | J.Bocianowska

      Na scenie Klubu Niezalenych Stowarzysze Twrczych "Marchot" w Katowicach, Wicewojewoda lski Piotr Spyra, lski Kurator Owiaty Stanisaw Faber oraz Zbigniew Kopczyski Prezes NZS 1980 wrczyli dyplomy i nagrody laureatom konkursu Ksztatowanie si systemu wadzy komunistycznej na ziemiach polskich 1945-47. Celem przedsiwzicia zorganizowanego przez Niezalene Zrzeszenie Studentw 1980 bya m.in. popularyzacja wiedzy na temat najnowszej historii Polski oraz zachcenie modziey ponadgimnazjalnej do dyskusji nad trudnymi kwestiami dotyczcymi pocztkw narodzin polskiego komunizmu. Komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. Kazimierza Miroszewskiego przy ocenie nadesanych prac braa pod uwag takie kryteria jak: poziom merytoryczny, pomys oraz – w przypadku prezentacji multimedialnych - technik prezentacji. Kurator wrczajc nagrodzonym listy gratulacyjne i nagrody podkreli, e popularyzacja i przyblienie historii minionego okresu to niezwykle wane, cho nieatwe zadanie. Dlatego tak cenne s takie inicjatywy. Zdaniem kuratora liczne prace nadesane na konkurs s najlepszym przykadem na to, e modzie interesuje si histori Polski i  pamita o tragicznych w skutkach wydarzeniach z okresu PRL-u. Pierwsze miejsce w konkursie zdoby Filip Przybysz z II Liceum Oglnoksztaccego im. Stefana eromskiego w Dbrowie Grniczej. Nagrod za II miejsce otrzymaa Julia Janczyk z VI Liceum Oglnoksztaccego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Komisja konkursowa wrczya rwnie trzy wyrnienia. Patronat nad konkursem obj lski Kurator Owiaty Stanisaw Faber oraz Wojewoda lski Zygmunt ukaszczyk.